Bel me terug

Bel me terug

Heb je vragen of wil je meer informatie over onze rijopleidingen? Neem dan contact met ons op.

Algemene voorwaarden

 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot uitvoering van diensten door Verkeersschool Spoorenberg KvK nr. 36040668 gevestigd te Edam, Beitelstraat 15 a, hierna te noemen “Verkeersschool”, zijn aangegaan.
 • Het volgen van rijlessen/cursussen geldt als acceptatie van de voorwaarden van de “Verkeersschool”.
 • Bijzondere van de voorwaarden van de “Verkeersschool” afwijkende bepalingen zijn slechts bindend indien dit schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 1: Verplichtingen Verkeersschool

De Verkeersschool is verplicht er zorg voor te dragen:

 1. Dat de les wordt gegeven door instructeurs, die voldoen aan de Wet Rijonderricht Motorrijtuigen (WRM).
 2. Dat de leerling door verschillende, maar door zoveel mogelijk dezelfde instructeurs wordt opgeleid. Hiervan kan worden afgeweken door de Verkeersschool.
 3. Dat zodra er een overeenstemming met de leerling is bereikt, het praktijkexamen kan worden aangevraagd bij de Stichting Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) onder voldoening van de daarvoor geldende bedragen en bescheiden.
 4. Dat de leerling, waarvoor de Verkeersschool het examen heeft aangevraagd, op de datum en tijd waarvoor hij/zij is opgeroepen voor het afleggen van een praktijkexamen de beschikking heeft over hetzelfde les(motor)voertuig als waarin de rijlessen zijn ontvangen, dan wel over een voertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type.
 5. Dat de tijdsduur van de te geven rijles, zoals overeengekomen in de les overeenkomst, volledig wordt benut voor het geven van rijles.
 6. Dat er een verzekering is afgesloten, welke in ieder geval een dekking biedt van
  € 1.134.450,00 tegen aansprakelijkheid van de rijschool ten opzichte van de leerling.
 7. De leerling te wijzen op het feit dat eventuele medische klachten, waarvan de kandidaat redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, van invloed kunnen zijn op de aanvraag en het doen van een praktijkexamen.
 8. De leerling te wijzen op het feit dat op grond van de verblijfsstatus wordt bepaald of een rijbewijs kan worden afgegeven.
 9. De leerling te wijzen op het feit dat, zodra er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen, hij/zij hiervan melding moet maken aan de Verkeersschool.

Artikel 2: Verplichtingen leerling

De leerling is verplicht:

 1. Zich te houden aan de afgesproken datum, tijd en plaats voor de rijles of opleiding (door de Verkeersschool wordt een wachttijd van 15 minuten in acht genomen) en bij niet verschijnen op het afgesproken tijdstip zonder tijdige afzegging, de volledige lesprijs te voldoen.
 2. De volledige lesprijs te voldoen indien de rijles of opleiding wordt afgezegd binnen 24 uur voor de afgesproken tijd (zondagen alsmede erkende feestdagen worden niet meegerekend).
 3. Een les of opleiding kan uitsluitend telefonisch afgezegd worden via het hoofdnummer van Verkeersschool Spoorenberg.
 4. Een te laat afgezegde rijles of opleiding wordt niet in rekening gebracht bij afzegging vanwege een dringende reden, hieronder wordt verstaan een ernstig ongeval, een ernstige ziekte of overlijden. Deze dringende reden geldt voor kandidaten, familieleden in de eerste of tweede graad of huisgenoten die volgens het bevolkingsregister op hetzelfde adres staan ingeschreven.
 5. Alle aanwijzingen van de rijinstructeur tijdens de rijlessen op te volgen.
 6. Het met de Verkeersschool overeengekomen lesschema, zoals de aan te leren lesonderdelen en het aantal te volgen rijlessen / opleidingen per week, tot aan de datum van ieder praktijkexamen na te komen.
 7. De leerling dient te allen tijde een geldig legitimatiebewijs bij zich te hebben.
 8. De juiste beschermende kleding te dragen bij scooter en motorrijles.
 9. Eventuele medische klachten, waarvan de kandidaat redelijkerwijs kan verwachten dat deze van invloed kunnen zijn op de bevoegdheid een motorvoertuig te besturen, tijdig af te stemmen met het examenbureau voordat de rijopleiding wordt begonnen. Als de leerling nalaat dit te doen en de rijopleiding daardoor moet worden onderbroken of afgebroken, kan de Verkeersschool hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.
 10. Indien een examen is aangevraagd / vastgelegd is de leerling te allen tijde verplicht deze te voldoen samen met de administratiekosten, tenzij men na de annulering een schriftelijke medische verklaring kan overleggen met een gegronde rede, waarna de administratiekosten nog wel verrekend worden; dit geldt voor een periode binnen drie weken voor de examendatum.
 11. Indien een leerling is ingedeeld voor een cursus of spoedcursus is deze verplicht de cursuskosten te betalen, tenzij men na de annulering een schriftelijke medische verklaring kan overleggen met een gegronde reden; dit geldt voor een periode binnen twee weken voor de eerste cursusdag.
 12. De Verkeersschool op de site van mijn CBR te machtigen, en een gezondheidsverklaring in te vullen en betalen (via DigiD), zodat de Verkeersschool het praktijkexamen kan aanvragen. De Verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als de leerling dit nalaat.
 13. De Verkeersschool te melden indien er sprake is van een ontzegging van de bevoegdheid tot het besturen van motorrijtuigen. De Verkeersschool kan er niet aansprakelijk voor worden gesteld als de leerling dit nalaat.

Artikel 3: Betaling

 1. De leerling of opdrachtgever is verplicht het overeengekomen bedrag aan inschrijvingsgeld / cursusgeld / administratiekosten voor aanvang van het praktijkexamen volledig te hebben voldaan.
 2. De Verkeersschool is gerechtigd tijdens de duur van de les overeenkomst de lesprijs te verhogen. De leerling is gerechtigd in dat geval de les overeenkomst schriftelijk te ontbinden, van welke bevoegdheid hij gebruik kan maken tot twee weken na kennisneming van de prijsverhoging.
 3. De leerling / opdrachtgever mag de te betalen kosten in termijnen voldoen.
 4. Indien de leerling / opdrachtgever voor aanvang van het examen niet heeft betaald, mag de Verkeersschool de leerling toegang tot het examen weigeren. Dit ontslaat de leerling / opdrachtgever echter niet aan zijn/haar betalingsverplichtingen aan de Verkeersschool.
 5. Bij het niet nakomen van de betalingsverplichtingen kunnen we extra maatregelen treffen en rentepercentage van 15% van het factuurbedrag toevoegen.
 6. Indien de leerling na sommatie in gebreke is gebleven, blijft het verschuldigde bedrag te betalen en is de Verkeersschool gerechtigd dit bedrag met de incassokosten te verhogen. Deze incassokosten omvatten zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke kosten.
  Buitengerechtelijke kosten zijn alle kosten die aan de Verkeersschool in rekening worden gebracht door advocaten, procureurs, deurwaarders en ieder ander van wie de Verkeersschool zich bedient voor de invordering van het verschuldigde bedrag. De buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 40,00.

Artikel 4: Aanvraag praktijk- of theorie-examen

 1. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dienen de kosten ten behoeve van de aanvraag van het examen te zijn voldaan voordat het examen wordt afgenomen.
 2. Indien het examen geen doorgang vindt omdat de leerling niet of te laat op het examen verschijnt en dit niet te wijten is aan de Verkeersschool, of omdat de leerling geen vereiste, geldige documenten kan tonen, dan zijn de kosten voor de aanvraag van een nieuw examen voor rekening van de leerling.
 3. Indien het examen geen doorgang vindt wegens vakantie van de leerling, draagt de leerling zelf de verantwoordelijkheid voor de kosten, tenzij de vakantieperiode (zoals bij de vakantieregeling CBR geldt) bij de aanvraag van het examen aan de Verkeersschool is opgegeven.
 4. De Verkeersschool is na mondeling of schriftelijke aankondiging gerechtigd tussentijdse prijswijzigingen van de theorie en het praktijk gedeelte van het examen door te berekenen en is verplicht op verzoek van de leerling een specificatie van de prijswijzigingen te geven.

Artikel 5: Onderzoek naar de rijvaardigheid

 1. Indien het examen bij het CBR wegens slechte weersomstandigheden op de afgesproken tijd geen doorgang kan vinden, kan de Verkeersschool de leerling het lesgeld van het voorrijden voor het opnieuw vastgestelde examen in rekening brengen.
 2. Indien de leerling het examen niet kan aanvangen of voltooien als gevolg van het feit dat:
  1. Het lesvoertuig, waarmee het onderzoek dient te worden afgelegd, door overmacht niet ter beschikking is en geen lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type ter beschikking is.
  2. Het lesvoertuig, waarmee het examen dient te worden afgelegd, door de examinator van het CBR wordt afgekeurd en geen vervangend lesvoertuig van hetzelfde of gelijkwaardig type beschikbaar is, zal de Verkeersschool er voor zorgen dat voor de leerling een nieuw examen wordt aangevraagd indien de leerling dit wenst. De leerling krijgt hiervoor geen extra kosten. Bovendien krijgt hij/zij bij een nieuw examen, drie werkelijke uren (180 minuten) gratis rijlessen van de Verkeersschool.

Artikel 6: Beëindiging van de les overeenkomst

 1. Indien de les overeenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode, kan de les overeenkomst door zowel de leerling als de Verkeersschool worden opgezegd met in achtneming van een opzeggingstermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand.
  Indien er sprake is van een al vooruitbetaald bedrag heeft de leerling in dit geval recht op restitutie van een eventueel vooruitbetaald bedrag, onder aftrek van het al aan CBR betaalde examengeld, al gereden rijlessen evenals administratiekosten. De leerling is niet verplicht om gedurende deze opzegtermijn rijlessen te volgen, mits is voldaan in eerder genoemde voorwaarden.
 2. Indien de les overeenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de 20 daagse rijopleiding) kan de leerling de les overeenkomst slechts beëindigen indien er sprake is van dringende reden zoals vermeld in artikel 3 punt 4.
  Bij beëindiging om dringende reden is de leerling verplicht de prijs voor de al gereden lessen tegen het normaal geldende lestarief , evenals de administratiekosten twv € 75,-evenals het al aan het CBR betaalde examengeld, te voldoen.
  Indien het bedrag bij vooruitbetaling is voldaan zal de Verkeersschool het verschuldigde bedrag restitueren zonder de aftrek van het betaalde examengeld en een bedrag naar rato van het aantal reeds gereden lessen, evenals de administratiekosten twv € 75,-..
 3. De Verkeersschool kan de les overeenkomst, aangaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de Verkeersschool onmogelijk verwacht kan worden deze te continueren zonder terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de Verkeersschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 8 van deze overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het daar genoemde bemiddelingsbureau.
 4. Bij beëindiging van de les overeenkomst heeft de leerling in alle gevallen recht op restitutie van aan de Verkeersschool betaalde examengelden ter hoogte van het door het CBC vastgestelde tarief, voor zover de Verkeersschool deze gelden nog niet heeft afgedragen aan het CBR.
 5. Pakketten waarop een korting van toepassing is, dienen als zodanig en volledig afgenomen en betaald te worden. Bij niet volledige betaling en/of afname wordt het ten onrecht verkregen korting alsnog gefactureerd tegen de op het moment van aanschaf geldende tarieven.
 6. De Verkeersschool sluit de lespakketten automatisch af na 2 jaar sinds het laatste geregistreerde contactmoment met de leerling. 
 7. Eventuele resterende lestegoeden worden gearchiveerd en komen daarmee te vervallen. 

Bemiddeling:

 • De leerling kan, indien er geschillen ontstaan tussen hem/haar en de Verkeersschool ter zake van de in de artikel 1 t/m 6 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen, een beroep doen op bemiddeling.
 • De bemiddeling wordt verleend door het BOVAG Bemiddelingsbureau, Postbus 1100, 3980 DC te Bunnik. Telefoon (à 35 eurocent per minuut) 0900-2692268. Bemiddeling kan slechts worden ingeroepen nadat de leerling zich eerst tot de Verkeersschool heeft gewend en dit niet heeft geleid tot een oplossing van het geschil.
 • Het beroep op bemiddeling moet schriftelijk worden gedaan binnen een periode van twee weken nadat het geschil is ontstaan.
 • Indien bemiddeling naar de mening van de leerling niet tot een bevredigende oplossing leidt c.q. indien de rijschool de bij de bemiddeling geadviseerde oplossing van het geschil niet volgt, kan, onverminderd de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, het geschil op schriftelijk verzoek van de leerling worden onderworpen aan een voor beide partijen bindend advies.

Geschillenregeling

 • De leerling kan, als de hiervoor genoemde bemiddelingspoging niet is geslaagd, of als de leerling niet de voorkeur aan een bemiddeling geeft, bij geschillen tussen hem/haar en de Verkeersschool ter zake van de in de artikelen 1 t/m 7 van de in deze voorwaarden bedoelde verplichtingen het geschil te kunnen melden bij de geschillencommissie: Rijopleidingen van de stichting Geschillencommissies, p/a Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag.
  In het geval dat bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgevonden, dient de leerling het geschil binnen 6 weken na ontvangst van het bericht dat de bemiddeling geen resultaat heeft gehad, bij de geschillencommissie te melden. Als er geen bemiddeling door het BOVAG-bemiddelingsbureau heeft plaatsgevonden, dient de leerling het geschil, uiterlijk 3 maanden nadat het is gerezen, bij de geschillencommissie te melden.
 • De Geschillencommissie Rijopleidingen doet uitspraak met inachtneming van de bepalingen van het voor haar geldende reglement bij wege van bindend advies. Het reglement wordt desgevraagd toegezonden. Voor de behandeling van een geschil is een vergoeding verschuldigd welke de leerling dient te betalen.
 • Een uitspraak van de Geschillencommissie Rijopleidingen zal in rechte niet aanpasbaar zijn, indien meer dan twee maanden na de verzending ervan, zijn verstreken en geen beroep op de gewone rechter is gedaan.

  De BOVAG afdeling verkeersopleidingen staat borg voor de uitvoering van het bindende advies dat ten nadele van de Verkeersschool is uitgebracht tot een bedrag van maximaal € 454,-. In geval van faillissement of surseance van betaling of bedrijfsbeëindiging geldt de borgstelling alléén als de leerling het geschil aanhangig heeft gemaakt bij de geschillencommissie vóórdat van een dergelijke situatie sprake is.

Artikel 8: Vrijwaring

 1. De Verkeersschool vrijwaart de leerling voor aanspraken van derden als gevolg van botsing, aan- of overrijdingen tijdens de rijles evenals tijdens het onderzoek met uitzondering van die voorvallen die het gevolg zijn van opzet en/of grove schuld van de leerling, evenals het gebruik door de leerling van alcohol, verdovende middelen of geneesmiddelen die de rijvaardigheid beïnvloeden.
 2. Indien de leerling, ondanks zijn/haar verklaring dat hem/haar bij rechterlijke uitspraak niet de bevoegdheid is ontzegd motorvoertuigen te besturen noch zijn/ haar rijbewijs is ingevorderd, toch rijles neemt, dan wel indien de opgave onjuist zou zijn, vrijwaart de leerling de Verkeersschool volledig en zal eventueel ter zake de opgelegde boetes geheel vergoeden, evenals alle andere financiële consequenties geheel overnemen.

Artikel 9: Aanvullende voorwaarden

 1. Indien er sprake is van een rijleskamp dan wel een gecomprimeerde rijopleiding is de rijschool gerechtigd aanvullende voorwaarden te stellen.
 2. Aanvullende voorwaarden als bedoeld in lid 1 dienen bij de les overeenkomst gevoegd te zijn en worden geacht daarvan deel uit te maken.
 3. De Verkeersschool behoudt zich het recht voor een opleiding c.q. cursus af te zeggen of te verplaatsen om moverende redenen.

  Verkeersschool Spoorenberg
  Beitelstraat 15 a, 1135 KX Edam
  Tel: 0299-315374
  info@spoorenberg.nl
  spoorenberg.nl
  IBAN: NL52 RABO 0315673397